Het boek Daniël een overzicht

Daniel was van hoge afkomst. Hij zou kunnen afstammen van de koninklijke familie van Juda, maar over zijn genealogie is niets bekend. Hij werd op jonge leeftijd meegenomen naar Babylon in het vierde jaar van Joachim, 606 voor Christus. Hij werd onderwezen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën, trad in dienst van de koning en bekleedde een hoge functie zowel onder het Babylonische alsmede het Perzische Rijk. Hij werd vervolgd vanwege zijn geloof, maar werd op een wonderlijke manier bevrijd. Ook bereikte hij een hoge leeftijd, hij zou ongeveer 90 jaar oud geweest moeten zijn toen hij zijn laatste visioenen kreeg.

Het restant van Daniëls volk werd gevangen genomen en weggevoerd naar Babylon omdat ze weigerden God te gehoorzamen. Het volk van Juda pleegde herhaaldelijk overspel en de mensen brachten hun natie in een staat van geestelijke hoererij. De heidense Chaldeeën maakten nu gebruik van hun heilige attributen, gestolen uit de tempel te Jeruzalem, voor de godslasterlijke aanbidding van hun goden. Koning Nebukadnessar zocht de beste en briljantste jongens uit de Hebreeuwse jeugd , Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego om ze vervolgens te bekeren tot humanistische heidenen.

In de dagen van Daniël ontstond een generatie van jonge mensen, geroepen door God, die weerstand boden tegen de regels van een verdorven staat. Ze weerstonden de verleiding om mee te gaan in de geestelijke armoede en het maken van compromissen die hadden geleid tot de uiteindelijke ballingschap van de Joodse natie. Welke morele standaard ook gedicteerd werd door de heidense maatschappij, Daniël bleef trouw aan zijn God. Ook de vrienden van Daniël weigerden mee te doen aan de hun opgedragen heidense gewoonten. In plaats van mee feest te vieren aan de tafel van de koning en onderdeel te worden van de sociale elite, leerden zij te vasten en te bidden om zo de bevrijding van de natie Israël te realiseren.

De vrienden van Daniël werden geconfronteerd met de brandende oven, maar weigerden een compromis te sluiten. Zij verwachten dat God hen zou bevrijden. Zij wilden niet buigen en de valse goden van Nebukadnessar aanbidden, zelfs al kostte dat hun leven. Jezus zelf verscheen als vierde man in het vuur waarin ze werden gegooid en zorgde ervoor dat ze bovennatuurlijk bevrijd werden. Ondanks de pogingen van de Koning om Daniëls vrienden te doden, bleven ze in leven. In plaats daarvan werden mensen van de Koning verbrand. Niettegenstaande de pogingen van de Koning om Daniël en z’n vrienden te doden, bleven ze de waarheid vertellen wat het hun ook kostte.

In de volgende generatie ging Daniël door met profeteren en sprak de waarheid tegen de zoon van de koning, die later zelf koning werd. Hij verontschuldigde zich niet voor het oordeel dat over de vader van de koning was gekomen. De getrouwen van de koning, jaloers op de vooraanstaande positie van Daniël, zetten een val voor hem uit. Ze wisten dat in conflictsituaties, Daniël altijd voor God zou kiezen. En dus vaardigden zij een dwangbevel uit dat Daniël dwong om óf de wet van de koning óf de wet van God te overtreden. Toen Daniël voor God koos, werd hij in de leeuwenkuil geworpen. Daniël ontsnapte aan een zekere dood door de tussenkomst van God.

Daniël nam de rol op van middelaar ofschoon hij niet zelf schuldig was aan de zonden van Israël. Hij voelde zich geestelijk verantwoordelijk en maakte de wederopstanding van de natie Israël mee. Daniël begreep dat Israël de wet had overtreden en dat God niet met zich liet spotten.

De uitleg van het boek Daniël

Afgaande op de verhalen over Daniël en het volk Israël in ballingschap is het boek gedeeltelijk historisch, maar hoofdzakelijk profetisch met gedetailleerde visioenen en profetieën die belangrijke gebeurtenissen voorspelden over de vier grote wereldrijken, het herstel van de Joden, over Joodse conflicten, de komst en de dood van de Messias en bekering van de heidenen.

Veel bijbelleraars, speciaal de hedendaagse dispensationalisten, passen een futuristische interpretatie toe, waarbij sommige gebeurtenissen zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 7-12 nog in de toekomst moeten plaats vinden. Anderen benaderen een interpretatie vanuit historische oogpunt, waarbij ze deze gebeurtenissen in de middeleeuwen plaatsen, zoals vele hervormers, de puriteinen, Matthew Henry en Jonathan Edwards.

Maar toch leiden zowel de historische als de futuristische benadering voor grote problemen in interpretatie. De meest juiste interpretatie is de interpretatie vanuit de visie van vervulde profetieën. De gebeurtenissen beschreven in boek Daniël waren vervuld in of voor de tijd van het generatie van Jezus Christus. Deze positie zorgt voor de minste problemen. Je hebt hier wel voldoende kennis van de geschiedenis voor nodig.

Vanuit ons hedendaags perspectief is het begrijpen van het boek Daniël van het allergrootste belang voor het interpreteren van “rede over de laatste dingen” in Mattheus 24, Lukas 21 en Marcus 13. In twee van deze passages refereert Jezus naar “gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël”. In Marcus 13:14 voegt de auteur er nog aan toe “die het leest, geeft er acht op”.

Je zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen: maar waar moet je dan acht op geven?

Het is duidelijk dat we deze passage van Daniël moeten begrijpen vanuit de context. En als we geen correcte interpretatie van het boek Daniël hebben, zullen we ook de “rede van de laatste dingen” niet goed begrijpen. Daarom is een historische benadering van het boek Daniël noodzakelijk om de doelstelling van het boek te begrijpen. Deze profetie was gegeven zodat de Joden de tijden en de gebeurtenissen rondom de komst van de Messias zouden begrijpen. Dat is het hoofddoel van de hoofdstukken 2 en 7-12 van het boek Daniël .
Deze informatie is niet bedoeld om een compleet commentaar op het hele boek Daniël te geven en ook niet om bepaalde teksten uitgebreid te behandelen. Ik zal hoofdzakelijk proberen de taal en de symboliek in de betreffende visioenen en profetieën te interpreteren door het toepassen van de vaststaande historische gebeurtenissen.

Met het bovenstaande heb ik laten zien dat de profetieën van Daniël letterlijk in de geschiedenis vervuld zijn. Hier ligt dan ook de uitdaging. De eerste stap is om alle vooringenomen standpunten los te laten en je klaar te maken om op zoek te gaan naar de waarheid, want alleen het kennen van de waarheid maakt vrij…..