Daniël 7

In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legerstede voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. (vers 1)

In het eerste jaar van Belsassar – In 555 voor Christus kwam in Babylon een andere koning aan de macht en kreeg Daniël nog meer autoriteit. In dit hoofdstuk krijgt Daniël zelf een droom met de bijbehorende uitleg. In hoofdstuk twee legde Daniël een droom aan Nebukadnessar uit, maar hier maakt hij duidelijk dat het zijn droom is. In hoofdstuk zeven schrijft hij alleen op wat hij zag, maar interpreteerde hij de inhoud niet. Echter het is duidelijk dat de uitleg gaat over dezelfde geschiedenis als die van ‘het beeld’ uit hoofdstuk twee.

2 Begin van het bericht. Daniël hief aan en zeide: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering,
3 en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.
4 Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven.
5 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.
6 Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven.
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

Vier grote dieren – Dit zijn weer de vier grote koninkrijken, de Chaldeeën, de Meden en Perzen, het Griekse en het Romeinse rijk. Dit is dezelfde visioen uit hoofdstuk twee, maar met een ander symbolisme. Terwijl aan de ene kant sommigen er voor kiezen dat het vierde dier de opvolgers van Alexander de Grote voorstelt, met name de koningen die regeerden over Azië en Syrië, de ander kant is de tendens van de hele profetie van Daniël, dat wel degelijk wijst naar het Romeinse rijk in de tijd van de komst van Messias.
Tien horens – Dit zijn de tien koningen die ook worden genoemd in het boek Openbaring 17:12. Dit zijn de tien keizers van het Romeinse rijk die regeerden tot 70 na Christus. De Romeinse keizers waren groter dan alle andere wereldheersers voor hen. Inclusief Julius Ceasar zijn er tot aan de verwoesting van Jeruzalem tien keizers. Achtereenvolgens Julius, Augustus, Tiberius, Gaius, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitelliusen Vespasian. De regeringsperioden van deze koningen lopen parallel met de perioden van de bediening van Jezus en de apostelen.

8 Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

 Een andere kleine horen – Sommigen passen dit toe op de Syrische heerser Antiochus Epiphanes in de tijd na die van Alexander de Grote. De heiligschennis van de tempel door Antiochus in 167 voor Christus wordt geprofeteerd in Daniël 8:9. Maar als we ons houden aan de consequente toepassing van dit gedeelte met verwijzing naar het Romeinse rijk moet ik vaststellen dat dit gaat over Nero. Hij is de kleine horen “daartussen”, de zesde van de tien keizers. Dus hij is de “andere kleine horen”. Dit is ook dezelfde periode waar het beest uit Openbaring oorlog maakte tegen de heiligen (de gemeente, Openb 13:5). Hij was de zesde in opvolging te beginnen met Julius Ceasar (Openb 17:10) en zijn naam is het berekende getal “666”, het mysterieuze getal van het beest. Hij was degene met een “mond vol grootspraak” ofwel vol godslasterlijke taal, die zichzelf verhief tot god en aanbeden wilde worden. Dus Nero was die “andere kleine horen” die door de eerste gemeente herkend werd als de antichrist (1 Joh 2:18).
Drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt – Drie keizers, Tiberius, Caligula en Claudius werden vermoord om de weg vrij te maken voor Nero, die niet thuis hoorde in de lijn van de opvolging.

9 Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;
10 en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.

Een oude van Dagen – Dit gedeelte spreekt van God de Vader. Sommigen interpreteren “een stroom van vuur” als symbool van de Heilige Geest die van de Vader naar de Zoon gaat. Deze verzen hebben een duidelijke overeenkomst met Openb 20:4, 11:15, en laten zien dat het hier gaat over het oordeel in de eindtijd en plaats vond op het moment van de collectieve opstanding. Inderdaad is de taal van Johannes vrijwel identiek aan die van Daniël: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven……en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken”(Openb 20:4, 12).
In Daniël hoofdstuk 12:1-2, verwijst Daniël expliciet naar de opstanding die hij verbindt met de “grote verdrukking” (vervolgingen onder Nero) en de vergelding door Michael (Christus) op Zijn vijanden. Hoewel de opstanding niet wordt aangehaald in hoofdstuk zeven, wordt uit parallelle teksten wel degelijk duidelijk, dat het tijdstip samenvalt met de vernietiging van de kleine horen (Nero).

11 Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.

Werd het dier gedood – Dit spreekt van de verwoesting van het Romeinse rijk en wel specifiek van Nero die zelfmoord pleegde door zichzelf te doden met het zwaard, hetzelfde zwaard waarmee hij vele mensen de dood had ingejaagd. De kleine horen werd vernietigd door de komst van Christus (vers 22). 2 Thessalonicenzen bevestigt dit wanneer Paulus zegt dat de “mens der wetteloosheid” en “de zoon des verderfs” (Nero) zal worden gedood door de “adems zijns mond”, de geest van Christus en “machteloos maken door Zijn verschijning” (2 Thess 2:8).

12 Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle.

Ook aan de overige dieren – Na Nero nam de macht van de andere keizers grotendeels af. Met de dood van Nero in Juni 68 na Christus kwam het Romeinse rijk terecht in een serie burgeroorlogen die Rome in de brand zette en Italië ruïneerde. In een tijdsbestek van ruim één jaar kwamen er achtereenvolgens vier keizers op de troon: Galba, Otho, Vitellius en Vespasianus. De geschiedenis van deze tijd was ongekend in de wereldkronieken en markeerde de komst van Christus in oordeel tegen onderdrukkers van de gemeente.

13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze;

Een mensenzoon – Dit spreekt van Jezus Christus, de Zoon van God, die volledig God en volledig mens is. In de Evangeliën identificeert Jezus zich als de “Zoon des Mensen” om daarmee zichzelf te neer te zetten als zijnde de Messias.

14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

Heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht – Christus was gegeven de sleutels van het Koninkrijk van God de Vader toen Hij zat aan de rechterhand van God na Zijn opstanding en hemelvaart. Dit koninkrijk is niet een toekomstig koninkrijk. Het begon in de dagen van het Romeinse rijk. Het zegevierde over Rome en zal zegevieren over alle koninkrijken van de wereld. En het zal eeuwigdurend zijn. Deze hemelvaart staat tegenover de komst van Christus in vers 22. Samen vervullen ze de gelijkenis van de ponden in Lucas 19:12, “Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.” Christus ontving het koninkrijk bij zijn hemelvaart, en 70 jaar NC kwam Jezus weer terug en werd zijn koninkrijk definitief gevestigd.

15 De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij.
16 Ik naderde een van hen die daar stonden, en vroeg hem de ware zin van dit alles, en hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen:
17 die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen;
18 daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

Zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen – De Joden begrepen de profeten verkeerd. Ze geloofden dat de Messias zou komen om een einde te maken aan de Romeinse militaire overheersing, maar het koninkrijk zou gegeven worden aan een ander volk. Hier wordt het mandaat gegeven om te regeren en niet alleen aan Christus, maar aan de heiligen. Wij moeten alle koninkrijk van heel de wereld in bezit nemen en met Christus gaan heersen. Deze de opdracht was gegeven in tijd van Christus.

19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad,
20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere.

Waarvoor er drie uitvielen – Nero was geboren één jaar na de dood van Ceasar Augustus. Gedurende het leven van Nero werden er drie Ceasars die leefden na de geboorte van Nero vermoord om de weg voor hem vrij te maken. Zij waren Tiberius, Caligula en Claudius.

21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht,

Die horen strijd voerde tegen de heiligen – Nero begon 63 na Christus de christenen te vervolgen dat aanhield tot zijn dood.

22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

Er zijn verscheidene parallel teksten in het boek Openbaring:
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond  opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden (Openb 11:7).
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk (Openb 13:7).
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen (Openb 17:14)
De Oude van dagen – De Oude van dagen, is Christus in zijn goddelijkheid. De vervolging van de heiligen door de “kleine horen” zou stoppen met de dood van Nero 68 NC door de komst van Jezus in oordeel over de Joden en de Romeinen. Jezus’ komst in de eerste eeuw was een prominent deel van Zijn onderwijs. Telkens opnieuw vertelde Hij zijn discipelen dat Hij zou terug komen nog tijdens hun leven. “Maar wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt” (Matt 10:23). “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid” (Matt 16:27-28). Als je het over een koninkrijk hebt, dan spreek je over heersen. De heerschappij zou overgaan van een werelds koninkrijk naar een geestelijk koninkrijk waar de heiligen met Christus regeren in eeuwig durend koninkrijk.

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.
24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen.

En na hen zal een ander opstaan – Nero zat niet in de lijn van opvolging, maar drie keizers werden vermoord om de weg voor hem vrij te maken. Johannes zegt het als volgt: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen” (Openb 17:12-14). 

25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;

Voor een tijd en tijden en een halve tijd – Letterlijk, “tijd, tijden, halve tijd”. Als we begrijpen dat een “tijd” één jaar betekent, dan is dat drie en een half jaar. De vervolging van de gemeenten door Nero duurde precies 42 maanden ofwel drie-en-een-half jaar.

26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.
27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.
28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.

Een eeuwig koningschap – Het doel van dit gedeelte en de hele profetie van Daniël is om de Joden een juiste voorstelling te geven van de tijd wanneer de Messias zou komen en zou uitleggen wanneer het koninkrijk van de hemel op aarde zou komen. Toen Jezus verklaarde dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was, verwees hij daarbij naar Daniël toen Hij verklaarde dat Hij de Messias was, de Zoon des Mensen zoals gesproken door de profeet Daniël. En dit koninkrijk is een eeuwig koninkrijk…..