Daniël 9 vers 24

We beginnen te lezen in Daniël 9:11 waar de vloek genoemd wordt die over het volk Israël was uitgesproken,

Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.”

In nieuwtestamentische tijden waren de Hebreeën onder de Romeinse overheersing, weer onder de vloek dus (vergelijk Kain), uit het land verwijderd, onder de ban (vloek). Maar onder de nieuwtestamentische gemeenschap van Jezus is de vloek voor altijd verwijderd, want het nieuwe Jeruzalem met zijn nieuwe tempel en zijn nieuwe priesterschap en zijn nieuwe aanbiddingssysteem heeft niet langer de potentie voor een vloek.
We lazen net in Daniël 9:11 over de vloek. Nu lezen we verder in vers 24 en let op, “Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en de heilige stad….” God geeft zijn volk 490 jaar en dan is de tijd op, en Daniël gaat dan verder,

om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen (het nieuwe Jeruzalem), gezicht en profeet te verzegelen, en iets allerheiligst te zalven.

Om gezicht en profeet te verzegelen (zoals de ene die ik je nu geef Daniël), het zal verzegeld worden en beëindigd worden, tot een eind worden gebracht. Dit is waarom Jezus in Lucas 21 zegt, dat Jeruzalem omsingeld zal worden door Romeinse legers en dat is de vervulling van de oudtestamentische geschriften, het einde van een heilig volk, de heilige stad, en Hij zei wanneer jij de Romeinse legers Jeruzalem ziet omsingelen, vlucht dan, want dit is de tijd dat alle profetie vervuld zal worden. Dit is hetzelfde wat Daniël zei en Jezus zei ook precies hetzelfde. De zonde werd afgesloten toen de Messias werd uitgeroeid (gekruisigd) waarop Daniël vervolgt met, “zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in overstroming.” Jezus zei dat Zijn komst net zo zou zijn als in de dagen van Noach, daar kwam een letterlijke vloed en vernietigde goddeloze mensen en Jezus zei, als Ik kom zal het net zo zijn.
En Daniël zegt hier, wanneer het volk is vernietigd en de stad met het heiligdom (de tempel) is verwoest, dat is de tijd dat de zonde van Israël tot een einde komt, dat de vloek tot een einde komt, dat alle gezicht en profeet zijn vervuld en dat is de tijd wanneer het grote oordeel (verbondsoordeel) zal komen.
In Lucas 21:20-21 zei Jezus tegen zij discipelen, “zodra je nu Jeruzalem door de de legers omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is” en vlucht dan. En in Mattheus 24 zei Hij, “wanneer jullie de gruwel der verwoesting op de heilige plaats ziet staan”, vlucht.” Het waren de Romeinse legers die Jeruzalem omsingelden, zij waren de gruwel der verwoesting en daarbij verwees Jezus naar Daniël – wat zoveel betekent als: dit is het verbondseinde voor nationaal Israël.

Het is slechts één verhaal; maar de hele Bijbel wijst naar wat we zien in het boek Openbaring: de afsluiting van het oude verbond en het oude verbondsvolk en het bevestigen en bekrachtigen van het nieuwe verbond dat eeuwig is van een nieuw verbondsvolk, een nieuwe verbondsgemeenschap. Daniël vertelde over het beëindigen van overtreding, dat zei ook Jezus in Mattheus 23:31-38, “Maakt ook gij de maat van uw vaderen vol” en ook Paulus in 1 Thessalonicenzen 2:14-16, “waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken”, spreekt hier over beëindigen van de zonden van Israël, zie ook Romeinen 6,7 en 8. Paulus zei, “wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood?” – uit deze oude verbondsgemeenschap? Daar staat het.

Daniël spreekt van verzoening te doen voor de zonde, in Handelingen 3:19, 20 staat,

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende,”

Dat is vervuld door de Messias, het brengen van eeuwige gerechtigheid. En ook 2 Petrus 3:13 spreekt daarover waar hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde (het nieuwe verbond) verwacht, “waar gerechtigheid woont” en ook Paulus in 1 Korinthiërs 13:10 “Doch als het volmaakte (eeuwige gerechtigheid) komt, zal het onvolkomene (oude verbond) hebben afgedaan.” Dat is ook wat we zien in Openbaring 21 en 22, alle visioenen en profetieën zullen niet verzegeld, en dus vervuld worden. Jezus zei dat ook al in Mattheüs 5:17, 18 dat Hij was gekomen om de wet en de profeten te vervullen, met zijn bediening van prediking en genezing, zijn werk aan het kruis, zijn bediening van verlossing, zijn volmaakte offer, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en zijn hemelvaart naar de eeuwige troon van David, allemaal om gezicht en profeet te verzegelen, eeuwige gerechtigheid te brengen, om verzoening te brengen voor het oude verbondsvolk, om een einde te maken aan hun zonden, en hun overtreding te beëindigen. Daarom is er ook geen vloek meer en ook geen overtreding meer. Als je naar de hele Bijbel kijkt met het oog op het verbond tussen God en Israël (het Hebreeuwse volk), dan wordt het allemaal duidelijk!

Dus teksten zoals Hebreeën 9:26, “want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld,”, spreekt hij hier over de wereld van het nieuwe verbond. Hij leed aan het kruis en de schrijver van het boek Hebreeën zegt hier, als Jezus moest doen wat de Hebreeuwse priesters deden, moest Hij telkens weer lijden, net als de dagelijkse dierenoffers voor het Hebreeuwse volk. De Hebreeën brief zegt dat als Jezus geen betere Hogepriester was dan die uit het OT moest Hij telkens weer lijden sinds de grondlegging van de wereld van het nieuwe verbond en zou Hij dagelijks geofferd moeten worden. Maar let op wat de Hebreeën brief zegt in vers 26 tot 28,

maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.” En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,
 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Dit is de vervulling van Daniël hoofdstuk 9. Aan het einde der eeuwen, zijn 490 jaar zijn aan uw volk gegeven, Daniël, om de zonde weg te doen, overtreding te beëindigden, en eeuwige gerechtigheid te brengen. Let op wat de schrijver van Hebreeën hier zegt: Christus is verschenen aan het einde der eeuwen, het einde van de 490 jaar, de vervolmaking, het voleindigen van de eeuwen en let op: Hij heeft zich geopenbaard en gemanifesteerd om de zonde weg te doen, een einde aan zonde te brengen, het einde van hun zonde, de overtreding van het oude verbondssysteem af te sluiten.
“Ten tweede male” betekent dat Hij verwacht werd opnieuw te verschijnen uit – het heilige der heilige. M.a.w. net zoals Aäron het heilige der heilige binnenging met zonde en er daarna weer uitkwam zonder zonde, wat resulteerde in de verschijning van de heerlijkheid des Heren (Lev 9:22-23) – zo ging ook Jezus de hemel binnen met onze zonden en Zijn gereinigd bloed om er vervolgens weer uit te komen zonder zonde, wat resulteerde in Zijn verschijning in heerlijkheid (tot redding).

Dus over welke komst hebben we het hier? In de context heeft het betrekking op de komst van Jezus in het jaar 70 NC. Waarom? Omdat Jezus’ Grote Verzoendag binnen een generatie was volbracht – ten tijde van het beëindigen van het oude verbond en het volledig ingewijde nieuwe verbond.
Toen het werk van de Hogepriester Jezus was volbracht in het heilige der heilige en God Zijn offer namens de mensheid had geaccepteerd, ging Hij (Jezus) terug om voor altijd een einde te maken aan het regeringssysteem van het oude testament met alles wat er bij hoorde: Jeruzalem, zijn tempel en zijn onacceptabele zondoffers die alleen maar een aanstoot waren voor Gods Zoon (Hebr 10:29); deze  komst van de Messias in het jaar 70 NC, bracht in zijn totaliteit de verlossing van heel de mensheid tot bloei.
Is dit niet precies wat Jezus Zijn discipelen had beloofd toen Hij deze tijden had voorspeld in Lucas 21:28?

“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”

Het gaat hierom, als Christus niet opnieuw verscheen of uit de hemel terugkeerde (Hebr 9:28), dan is de enige logische conclusie dat tot op vandaag er voor ons geen verlossing is! En dat kan niet waar zijn…..